Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

Základní pravidla

  
 1. Mentorování pod záštitou Kariérního centra UHK je spolupráce mezi mentorem a mentorovaným, v předem daném časovém horizontu (z důvodu hodnocení zúčastněných i hodnocení přínosu projektu). Spolupráce se může dále prodloužit nebo může pokračovat v režimu bez účasti Kariérního centra Univerzity Hradec Králové – záleží pouze na dohodě mentora a mentorovaného.
 2. Mentor i mentorovaný pravidelně hodnotí svou spolupráci a činnost v předem daných intervalech.
 3. Mentor i mentorovaný vstupuji do projektu dobrovolně.
 4. Spolupráce může mít jakoukoliv předem domluvenou formu (odborné rady, konzultace, stínování, …) je zde možnost flexibilní spolupráce – založené na dohodě a plán spolupráce není nijak obsahově omezen nebo limitován.
 5. Mentor zveřejňuje svůj profil na webu k tomu určeném, svůj medailonek tvoří sám podle svého uvážení.
 6. Mentorovaný si sám, dobrovolně, podle svého uvážení a zaměření vybírá mentora, se kterým by rád spolupracoval.
 7. Mentorovaný se přihlašuje jako zájemce o mentoring k vybranému mentorovi na webu k tomu určeném, po přihlášení vloží svůj životopis a motivační dopis – kterým se chce mentorovi představit.
 8. Mentor si sám vybírá uchazeče, kterého bude mentorovat. Při výběru může využít služeb Kariérního centra Univerzity Hradec Králové nebo využít svých klasických výběrových technik.
 9. Mentor a mentorovaný před zahájením mentoringu prodiskutují svá očekávání a požadavky, možnosti spolupráce a na základě toho vytvoří rámcový individuální plán spolupráce. Tento plán bude součástí dohody o mentoringu.
 10. Spolupráce mentora a mentorovaného začíná uzavřením dohody o mentoringu, kde jsou určeny intervaly hodnocení, datum oficiálního ukončení mentoringu pod záštitou Univerzity Hradec Králové, dohodnuté nástroje spolupráce a další důležité náležitosti. Tuto smlouvy a individuální plán se zavazují oba plnit.
 11. Mentor a mentorovaný spolu spolupracují a komunikují samostatně. Kontaktní pracovník/koordinátor do jejich vztahu vstupuje pouze v době zahájení, hodnocení, ukončování nebo v případě problémů týkajících se nedodržování podmínek, změnách ve spolupráci a podobně.
 12. V případě problémů, neplnění podmínek, ztráty zájmu o Mentoring nebo jakýkoliv dalších požadavků mohou obě strany informovat kontaktního pracovníka/koordinátora Mentoringu.
 13. Mentor může kdykoli ukončit spolupráci pokud ztratil zájem o spolupráci, jeho organizace zaniká, jeho časové podmínky neumožňují další spolupráci, mentorovaný opakovaně nedodržuje podmínky spolupráce.
 14. Mentorovaný může ukončit spolupráci, pokud mentor opakovaně nedodržuje podmínky spolupráce, realita činností hrubě neodpovídá původní dohodě, ztratil zájem o spolupráci.
 15. Obě strany mohou mentoringový vztah ukončit kdykoli po vzájemné dohodě.
 16. Mentor má právo vyžadovat od mentorovaného prostudování důležitých dokumentů pro činnost jeho firmy a žádat podpis mlčenlivosti a ochranně osobních údajů. Mentorovaný je povinen bezvýhradně respektovat vnitřní předpisy organizace, kde mentor působí.
 17. Od obou účastníků se očekává aktivní přístup, otevřenost a upřímnost, projevený zájem o konzultace, rady, práci, připravenost na dohodnutá setkání, zpětná vazba.
 18. Obě strany jsou otevřené konstruktivní kritice a sebereflexi – zpětná vazba je základ mentoringu.
 19. Mentoringový program není žádným z pracovních úvazků – dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce ani pracovní smlouva. Za práci mentora a mentorovaného nenáleží žádná finanční odměna.
 20. Mentoring znamená především aktivní práci, zájem, výměnu názorů na partnerské úrovni. Nejedná se o pasivní naslouchání příkazů mentora. Jen takto může být spolupráce přínosná pro oba zúčastněné.


 
KONTAKT:
       + 420 493 331 389
       poradna@uhk.cz

       stránky Kariérního centra na UHK
       Facebook Poradenského centra UHK
   © 2014-2018 Univerzita Hradec Králové